به سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان خوش آمدید.
width=3
صفحه اصلي سازمان مركزي 
اطلاعيه دانشگاه در يك نگاه
ارتباط با ما در باره ما
width=5
پروفسور غلامحسين ابراهيمي ديناني در همايش عرفان در اديان واحد خوراسگان:
پروفسور غلامحسين ابراهيمي ديناني در همايش عرفان در اديان واحد خوراسگان:

 

پروفسور غلامحسين ابراهيمي ديناني در همايش عرفان در اديان واحد خوراسگان:
اصول تمام اديان الهي بر درك مسئله توحيد بنا شده است
 
همايش عرفان در اديان به همت كميته پژوهشي بانوان با حضور دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني و تعدادي از دانشجويان واستادان در محل تالارشهيد مطهري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان برگزار گرديد.
دكتر غلامحسين ديناني گفت:تمامي انبياء و اولياء الله آمده اند كه سعادت را براي بشريت به ارمغان آورند و نكته مهم در سعادت همان توجه به توحيد ويگانگي خداوند سبحان است و به همين دليل در اصول دين مسئله توحيد وجود دارد وبر همين اساس اصول تمام اديان الهي بر درك مسئله توحيد بنا شده است .
وي با بيان اين مطلب كه سبحان ربي العظيم همان عرفان توحيدي است تاكيد كرد:اصل اديان الهي حتي در آيين مسيحيت و يهوديت بر توحيد بنا شده است و به اين بدين معناست كه خداوند يكي است ودومي در آن راه ندارد.
پرفسور غلامحسين ابراهيمي ديناني استاد فلسفه دانشگاه تهران با بيان اينكه اگر چه دو واژه دين وعرفان در جامعه ما واژه هاي ملموس وشناخته شده اي هستند ،اما درك عميق آن نيازمند انديشه ي والا است، افزود :اديان داراي انواع و اقسامي است كه مشتمل بر اديان الهي (يهود،مسيحيت و اسلام) واديان غير اسلامي (كنفسيوس،ذن،ماركسيسم)مي باشد كه تفكيك دين وعرفان در اديان الهي امري سخت ودشوار است چرا كه در اصول بنيادي وجود عارف بايد به وحدت وجود قائل باشد.
پروفسور غلامحسين ديناني گفت:اگر دين يهود را تز بدانيم و دين مسيحيت را آنتي تز در نظر بگيريم ،دين مبين اسلام سنتز است بدين معنا كه شريعت اسلام آسان است و شريعت براي خوب زندگي كردن انسانها آمده است .
عضو هيت علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران افزود:از ديدگاه سقراط زندگي بدون فهم ارزش زيستن ندارد چرا كه زيستن توام با فهم است كه انسانها به واسطه آن تعالي پيدا مي كنند.
وي در ادامه تصريح كرد :سعادت تمام انسانها در فهم و معرفت به خدا خلاصه مي شود و كساني سعادتمند مي شوند كه به مفهوم واقعي تعالي كه همان حركت به عالم بالاست پي ببرند و بدانند كه وجه آفرينش عالم بر جاودانگي آن شكل گرفته است.
عضو هيت علمي دانشگاه تهران افزود:بعضي ها از توحيد ،برزگ كمي را در ذهنشان مرور مي كنند، اين در حالي است كه توحيد واحد عددي ندارد اما اگر بخواهيم معني واحد را درك كنيم بايد اعداد را از يك  تا بي نهايت متصور شويم وآن زمان براي بيان عدد4 بگوييم كه آن تشكيل شده از 4 تايكي تا بتوانيم درك درستي از آن داشته باشيم.
وي در ادامه تصريح كرد:هيچ ماهيتي به ماهيتي باج نميدهد و عدد 1 همان قدر ارزش دارد كه عدد90 ارزش دارد لذا بايد وحدت را عارض بر خداوند كنيم كه باز بايد بگوييم وحدت را از كجا تصور كرده ايم .
وي افزود: عرفا اهل توحيد هستند اما خدا را در واحد عددي نمي بينند ومعتقدند وحدت حقيقي ترين چيزي است كه در عالم وجود دارد واگر چيزي در آن وحدت وجود نداشته باشد، نمي تواند تحقق يابد.
 وي در ادامه تاكيد كرد :همه چيز در عالم بايد به يك وحدت برسد تا بتوان تحقق پيدا كند واصل هستي با وحدت مساوق است.
دكتر ديناني با طرح اين سوال براي دانشجويان  كه وجود و موجود چه مفهومي دارند گفت:هرچيزي كه در عالم با آن روبه رو مي شويم موجود است  چرا كه با آن مقابله مي شويم اما در وجود اگر خواستيم آن را بيان كنيم بايد عدم شويم تا بگوييم وجود چيست كه اين امر نيز غير ممكن است پس هر فردي داراي يك من انضمامي است كه به آن متعلق است و عرفا دنبال من واقعي مي گردند.
وي ضمائر عربي را ان،انت و هو معرفي كرد وافزود :نزديك ضمير خداوند ضمير انا است چرا كه اگر بگوييم تو يا او براي او وجود ديگري را متصور شده ايم كه اين نيز با وحدانيت خداوند جور در نمي آيد.
پرفسور ديناني خطاب به دانشجويان و اساتيد دانشگاه آزاداسلامي واحد خوراسگان گفت:هر چيزي در عالم يك باطن دارد حتي خداوند سبحان و انسان كون جامع است كه در خداوند وجود دارد وعرفا به اين اصل قائلند كه ظاهر بدون باطن، بدون معناست و عرفان در باطن اديان است.
پرفسور ديناني با اشاره به شرح فتوحات گفت:همه چيز در عالم ظهور حق است و هر كدام از اديان آسماني به اندازه ولايتشان از عرفان بهره برده اند وپيامبر ختمي مرتبت محمد مصطفي(ص)تا جايي به معراج صعود كرد كه جبريل نتوانست به آن مقام شرف ياب شود.
پرفسور ديناني در جمعبندي كلي همايش عرفان و اديان افزود:عرفان عين اديان است و اديان نيز عين عرفان است فلاسفه هميشه جمع عقل وعشق را باهم نمي دانند اما هر كجايي كه دين وعرفان باهم آشتي نموده است ، نقطه عطف آن آشتي عقل وعشق صورت مي گيرد كه از آن مي توان به عقل مست تعبير كرد .
پرفسور غلامحسين ابراهيمي ديناني در پايان گفت:متاسفانه عده اي از آدمهاي شياد عرفان هاي دروغي را در سطح جامعه ترويج مي دهند كه جوان ها بايد به اين مسئله حواسشان جمع باشد تا خداي ناكرده در دام عرفان هاي دروغين نيفتند.
دكتر احمد علي فروغي ابري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ضمن گراميداشت ايام شهادت يگانه دخت نبي مكرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) گفت:اگر فردي علاوه بر زبان مادري آشنايي با زبان ديگري داشته باشد در واقع انساني متفاوت از ديگران است، چرا كه در عين واحد ميتواند در دو مكان از عالم هستي با انسانهاي ديگر ارتباط پيدا كند.
وي با بيان اينكه كساني كه با علم فلسفه آشنايي دارند در واقع چنين خصوصيتي را به همراه دارند، افزود:نگرش متفاوت به جهان هستي حاصل نگرش اعتقادي به علم فلسفه است واين وجه متمايز فلاسفه با ساير عالمان علوم مختلف مي باشد.
چهره ماندگار پايتخت فرهنگ وتمدن ايران اسلامي گفت:داشتن نگاه انديشمندانه مثبت در دين مبين اسلام جايگاه رفيع وعرفاني دارد و تامين اجتماعي از ديدگاه امام اول شيعيان را نمونه بارز آن در نهج البلاغه ذكر كرد.
لازم به ذكر است در پايان بمناسبت بزرگداشت مقام معلم با حضور پروفسور ديناني از اساتيد پيشكسوت علوم انساني واحد خوراسگان به ترتيب آقايان دكتر سيد هاشم گلستاني،دكتر احمد علي فروغي ابري و دكتر سيد احمد تويسركاني تجليل و تقدير به عمل آمد و نيز از نويسندگان كتابهاي نمونه علوم انساني در سال 1388 به ترتيب كتاب "مرغ باغ ملكوت" (دكتر احمد واعظي) و كتاب آموزش نيروي انساني (دكتر اصغر آقايي و سيد حميد آتش پور)رو نمايي شد. 
 
 
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
ارسال مطالب
width=140
width=140
width=140
width=140
آدرس:اصفهان- خیابان جی شرقی-ارغوانیه--بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان-ساختمان اندیشه طبقه چهارم-تلفکس:-5354049-0311
Powered by DorsaPortal